Statuten

Klik op onderstaande link om de statuten van Sportfit Delfzijl te openen als PDF bestand.

LINK NAAR STATUTEN


 

1

STATUTEN

SPORTFIT DELFZIJL

Artikel 1: Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam SPORTFIT DELFZIJL

Zij heeft haar zetel in de gemeente Delfzijl

Artikel 2: Doel

1. De vereniging heeft ten doel de gezondheid te bevorderen door het organiseren van sport en spel

activiteiten met name gymnastiek in de ruimste zin van het woord en recreatief volleybal.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

– het mogelijk maken van deelname aan de praktische beoefening van gymnastiek c.q. het

organiseren van trainingen

– het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen

– het houden van onderlinge wedstrijden

– het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden

– alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3: Duur

De vereniging is ontstaan in juni 2000 door een fusie tussen D.C.G.V. opgericht in 1932 en Sportclub

Delfzijl opgericht in 1934 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4: Lidmaatschap

1. De vereniging kent gewone leden, juniorleden, ereleden en begunstigende leden. Waar in deze

statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone

leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.

2. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5. bepaalde.

3. Juniorleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5. bepaalde.

4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader

van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd met

tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

5. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een

jaarlijkse geldelijke bijdrage en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5

1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten indien men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij

het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur

kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Als juniorlid kan men worden toegelaten enz.

3. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

4. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating

beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse kontributie worden medegedeeld.

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging

te worden verkregen.

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het

lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of

gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode

dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

2

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap

wanneer zij ophoudt te bestaan;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting.

ad b. Opzegging van het lidmaatschap door het lid is alleen per kalendermaand mogelijk en geschiedt

door een schriftelijke kennisgeving aan de ledenadministratie met inachtneming van een maand

opzegtermijn.

ad c. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur geschieden met

inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand, wanneer het lid, na

daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen

jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te

voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld

mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het

lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan

worden het lidmaatschap te laten voortduren.

ad d. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke

wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste

van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen

een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der

algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee-derde

van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

2. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van art. 36 lid 3 van Boek 2 BW kan een lid zich

door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de

verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2

van dit artikel bepaalde.

Artikel 8: Geldmiddelen

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de kontributies van de gewone en de begunstigende

leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen

en tenslotte uit eventuele andere baten.

2. Ieder gewoon lid en juniorlid betaalt een kontributie, waarvan het bedrag door de algemene

vergadering wordt vastgesteld.

3. Nieuwe gewone leden en juniorleden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld

door de algemene vergadering.

Artikel 9: Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de

algemene vergadering.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging of hun wettelijke

vertegenwoordigers benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering

kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een

penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering

benoemd.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen

aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der

geldige uitgebrachte stemmen.

4. De bestuurders zijn bevoegd ten alle tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt

met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

5. Een bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is

terstond herkiesbaar.

3

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Voorzitter, secretaris en penningmeester

vormen het dagelijks bestuur. Dit is belast met de dagelijkse werkzaamheden en is daarvoor

verantwoording schuldig aan het bestuur. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede het dagelijks

bestuur, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden

kunnen zich daarbij door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden of bezwaren, van

onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de

schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 11: Algemene vergaderingen

1. Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering)

gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging

van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd

bestuur.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering een

kommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek

van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De

kommissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek

bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kommissie zich door een deskundige doen

bijstaan.

3. Het bestuur is verplicht aan deze kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,

haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en

bescheiden der vereniging te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording

strekt het bestuur tot decharge.

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene

vergadering een andere kommissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw

onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze kommissie heeft dezelfde bevoegdheden

als de eerder benoemde kommissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de

algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd,

dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de

vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een

termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden

schriftelijke mededeling of mededeling in het cluborgaan.

2. Behalve de in art. 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden

zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de

te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste tien leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een

algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot

bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt

gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het

bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 13

1. Gewone leden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een

stem. Een juniorlid kan worden vertegenwoordigd door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers,

die op de vergadering stemrecht kan uitoefenen (één stem ook bij vertegenwoordiging van

meerdere juniorleden). Ieder gewoon lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een

4

schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid. Deze laatste mag het stemrecht via machtiging

voor maximaal één ander lid uitoefenen.

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of

aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits

met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene

vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulen, waarvan

melding wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van

voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits die geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte

stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel

geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid

der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen

wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der

uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de

meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de

stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte

stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende

stemmen.

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is

beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt

betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige

dit verlangt.

Artikel 14

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der

andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de

voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Artikel 15: Statutenwijziging

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering,

waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden

voorgesteld.

2. In de oproep voor deze vergadering moet worden aangegeven waar het voorstel van de wijziging(

en) voor de leden ter inzage zal worden gelegd, hetgeen gedurende de laatste vijf dagen voor

de dag van de vergadering dient te geschieden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een

meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten

nader te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de

vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 16: Ontbinding en vereffening

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging

ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste tweederde

van het geldige aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde

van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde

leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht doch uiterlijk

dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee-derde van het

aantal uitgebrachte stemmen.

5

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden

medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn

voor oproeping tot zodanig vergaderingen moet tenminste vier weken bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt

de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen

zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen

nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor

zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten

aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 17: Huishoudelijk reglement

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het

lidmaatschap, de introductie het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van

het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere

onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering

indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een derde gedeelte van de leden van de

vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn

met de bepalingen van de wet of van de statuten.

6

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN

SPORTFIT DELFZIJL

HOOFDSTUK I – Algemene bepalingen

Artikel 1: Naam en domicilie

De vereniging draagt de naam SPORTFIT DELFZIJL en is gevestigd in de gemeente Delfzijl.

De vereniging is ontstaan in juni 2000 door een fusie tussen “Delfzijls Christelijke Gymnastiek

Vereninging” (D.C.G.V) opgericht in 1932 en Sportclub Delfzijl opgericht in 1934.

Sportclub Delfzijl is een voortzetting van D.G.V., later Zeester genaamd. De oprichtingsdatum van

D.G.V. is 1 september 1909.

Artikel 2: Doel

De vereniging heeft ten doel de gezondheid te bevorderen door het organiseren van sport en spel

activiteiten met name gymnastiek in de ruimste zin van het woord en recreatief volleybal.

Artikel 3

Zij tracht dit doel te bereiken door geregelde praktische beoefening van de sport, het deelnemen aan

en/of uitschrijven van wedstrijden, het geven van uitvoeringen en demonstraties en overigens het

aanwenden van alle wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

Gezien het karakter van de gefuseerde verenigingen zal de Sportfit Delfzijl de religieuze

achtergronden en grondgedachten van leden ten allen tijde respecteren. Met name zal de vereniging

streven naar het vermijden van organiseren van activiteiten en wedstrijden op zondag, waarbij de

vrijheid van het maken van een eigen keuze van alle (bestuurs)leden gewaarborgd is.

Artikel 4: Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli daaraanvolgende en valt samen met het boekjaar.

Artikel 5: Verhouding tot de KNGB

De vereniging zal aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

HOOFDSTUK II – Leden

Artikel 6

De vereniging heeft:

a. gewone leden

b. juniorleden

c. begunstigende leden

d. ereleden

Artikel 7

Alle leden zijn natuurlijke personen; begunstigende leden kunnen ook rechtspersonen, verenigingen of

bonden zijn.

Gewone leden zijn zij, die gerechtigd zijn deel te nemen aan de oefeningen van de vereniging. Zij

moeten de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

Juniorleden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.

Begunstigende leden zijn zij, die de vereniging door een jaarlijkse bijdrage steunen. De bijdrage is

aan een minimum verbonden, het welk door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

7

Ereleden zijn personen, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging door een algemene

vergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen als

zodanig zijn benoemd. Zij zijn van de verplichting tot contributiebetaling ontheven indien zij niet meer

aan de oefeningen der vereniging deelnemen.

Toetredende gewone leden en juniorleden verbinden zich ook het clublidmaatschap van de Koninklijke

Nederlandse Gymnastiek Unie.

Artikel 8: Toelating van leden

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. De aanmelding

geschiedt door invulling en inzending bij het bestuur van een daartoe ter beschikking gesteld formulier,

waarop door ondertekening tevens verklaard wordt dat het zich meldend lid overeenkomstig statuten

en huishoudelijk reglement zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen.

Artikel 9

De toelating geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, nadat is gebleken, dat de persoonlijke

antecedenten van het kandidaat lid zich niet tegen een toelating als lid verzetten. De toetreding

kan te allen tijde geschieden. Zij, die als lid worden aangenomen, betalen, behalve het bij besluit der

algemene vergadering vastgestelde inschrijfgeld, de contributie met ingang van de eerste der maand

waarin zij als lid tot de oefeningen zijn toegelaten.

Artikel 10: Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt overeenkomstig de voorwaarden gesteld in artikel 7 van de statuten.

Artikel 11: Staat van beschuldiging, schorsing

Elk lid, genoemd in art. 6 sub a. tot en met sub d., dat zich schuldig maakt aan wangedragingen, de

goede naam der vereniging opzettelijk schaadt of in ernstige mate tekort schiet in zijn verplichtingen

ten opzichte van de vereniging, kan door het bestuur of op een door tenminste vijf leden ingediend

voorstel, in staat van beschuldiging worden gesteld. Wanneer het bestuur daartoe termen aanwezig

acht, wordt aangeklaagde als lid geschorst.

Artikel 12: Verhoor aangeklaagde

Het bestuur belegt binnen drie weken na de vaststelling c.q. de ontvangst van de aanklacht een

bestuursvergadering, waar aangeklaagde gelegenheid krijgt zich mondeling te verdedigen. In deze

vergadering doet het bestuur uitspraak ongeacht of beklaagde aanwezig is of niet. De in dit artikel

neergelegde procedure is niet van toepassing op hen, die tekort zijn geschoten in hun contributieverplichtingen.

Artikel 13: Beroep

Voor hen, die menen dat te hunnen aanzien ten onrechte een strafmaatregel is toegepast, staat

binnen een termijn van twee weken na dagtekening van het besluit van het bestuur beroep open op de

algemene ledenvergadering. Bij niet nakoming van de contributieverplichtingen kan het beroep niet

worden ingesteld. Wanneer aangeklaagde in het ongelijk wordt gesteld verbeurd hij/zij een som van

tien gulden, welk bedrag tegelijk met de inzending van het beroepsschrift aan de penningmeester van

de vereniging moet zijn afgedragen.

HOOFDSTUK III – Contributies

Artikel 14

De contributies al naar de onderscheiding in afdelingen en/of leeftijden, worden bij afzonderlijk besluit

van de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het inschrijfgeld, dat bij de toelating van een lid wordt

8

geheven, wordt eveneens door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Betaling van de

contributies geschiedt per maand en zijn per eerste van de maand verschuldigd.

HOOFDSTUK IV – Kleding

Artikel 15

Het voor de leden voorgeschreven kostuum zowel voor training, wedstrijden, demonstraties, als

anderszins, wordt door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur vastgesteld. Het

dagelijks bestuur of de daartoe door het bestuur ingestelde kommissie bepaalt, na overleg met de

technische leiding der vereniging, welk kostuum bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gedragen.

HOOFDSTUK V – Bestuurlijke organisatie

Artikel 16: Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden n.l.:

a. voorzitter

b. secretaris

c. penningmeester

d. commissievoorzitters

Zij worden voor de tijd van 2 jaar door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter wordt in

functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.

Artikel 17

De leden van het bestuur treden, zoveel mogelijk in gelijk aantal, volgens een opgemaakt rooster af

en wel zo, dat in 2 achtereenvolgende jaren deze aan de beurt van aftreden zijn gekomen. Dit rooster

wordt samengesteld door het algemeen bestuur, zodanig dat de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester niet allen in hetzelfde jaar aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond

herkiesbaar. In tussentijds ontstane vacatures wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering

voorzien. Nieuwe bestuursleden kunnen door het bestuur worden voorgedragen of door minimaal 5

leden worden voorgedragen.

Artikel 18

Een bestuurslid houdt op lid van het bestuur te zijn bij verlies van één der bij het reglement bepaalde

vereisten. Het bestuur heeft de uitvoerende macht het beheer der gelden en houdt toezicht op de

naleving van statuten en reglementen Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer

dan de helft der bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur is verantwoording aan de

algemene ledenvergadering schuldig. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig

oordeelt of wanneer 2 leden van het bestuur zulks wensen. Laatstbedoelde vergadering moet binnen

een week na de daartoe geuite wens worden belegd.

Artikel 19

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan buitenrechtelijke vertegenwoordiging

opdragen aan door haar aangewezen gemachtigde(n).

Artikel 20: Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, is belast met de

dagelijkse werkzaamheden en is verantwoording schuldig aan het bestuur.

9

Artikel 21: Voorzitter

De voorzitter

– heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging;

– leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen;

– vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden;

– beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen.

Artikel 22: Secretaris

De secretaris is onder meer belast met:

– het bijhouden van de notulen van de vergaderingen;

– het voeren van de algemene correspondentie

– het in goed geordende staat houden van het archief;

– het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;

– het bijhouden van een lijst der bezittingen van de vereniging.

Artikel 23: Penningmeester

De penningmeester

– beheert de gelden der vereniging;

– is verantwoordelijk voor het innen en het administreren van de contributies en de donatiegelden;

– brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering over de financiële positie van de

vereniging in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar en dient een door het bestuur vooraf

goedgekeurde begroting voor het komende verenigingsjaar in;

– is verplicht om de aan hem afgedragen gelden of aan zijn zorg toevertrouwde gelden der vereniging

op verantwoorde wijze te beheren. De kontanten in kas zullen in het algemeen een bedrag van

f500,= niet te boven mogen gaan;

– houdt toezicht op de door de diverse kommissies beheerde gelden.

Artikel 24: Commissievoorzitters

Deze hebben de leiding over de kommissies die zijn opgericht om de diverse taken binnen de

vereniging uit te voeren in het bijzonder voor:

– de organisatie van wedstrijden t.b.v. de selectie groepen;

– het begeleiding van alle activiteiten rond de selectieleden;

– het organiseren van activiteiten naast de lessen, instuiven, toernooien voor de recreatieve sporten,

evenementen, feestavonden etc.;

– het uitbrengen van het cluborgaan;

– public relations, kontakten met de pers;

– toto-lotto

De te verrichten werkzaamheden wordt door het bestuur over de kommissies verdeeld.

Artikel 25: Kascommissie

De kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden, door de jaarlijkse algemene vergadering voor één

jaar te verkiezen. Leden van het bestuur hebben bij deze verkiezing geen stemrecht en zijn niet als

zodanig verkiesbaar. Zij is belast met de controle en het toezicht op het geldelijk beheer van de

penningmeester en brengt hiervan schriftelijk rapport uit aan het bestuur. Dit rapport wordt aan de

jaarlijkse algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het

door de penningmeester gevoerde beleid. Zij heeft het recht te allen tijde inzage van de boeken en

bescheiden van de penningmeester te nemen. Bij geconstateerde of vermoedelijk onregelmatigheden

brengt zij onmiddellijk verslag uit aan het bestuur.

10

Artikel 26: Technische leiding

De vereniging kan een of meerdere technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze

technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan de vereniging gebruik

maken van diensten van zelfstandige technische leiders.

Het bestuur regelt de wijze waarop de leiding haar functie zal uitoefenen. Het bestuur oordeelt aan

welke wedstrijden, demonstraties en uitvoeringen zal worden deelgenomen.

Indien meerdere leiders(sters) aan de vereniging zijn verbonden, moeten zij regelmatig onderling

overleg plegen over de technische gang van zaken (werkprogramma e.d.). Zij hebben toegang tot de

bestuursvergaderingen van de vereniging. Zij kunnen voorstellen bij het bestuur indienen. Zij behoren

over technische zaken, zo het bestuur dit wenst, adviezen te verstrekken. De voorwaarden voor

benoeming, ontslag, werktijden en salaris worden door het bestuur voor elke leider(ster) afzonderlijk

vastgesteld.

Personen in loondienst van de vereniging kunnen nimmer een funktie in het bestuur bekleden.

Artikel 27: Algemene vergaderingen

Binnen drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering,

waarin door het bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt afgelegd over het

gevoerde beleid. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur zulks nodig

oordeelt of indien tenminste tien leden in een met redenen omkleed schrijven een daartoe strekkend

verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen 4 weken na het ontvangen

van het verzoek de vergadering worden gehouden.

Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht

zelf een buitengewone vergadering uit te schrijven mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd.

Artikel 28

De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt door persoonlijke of schriftelijke

kennisgeving, aan de tot de algemene ledenvergadering toelaatbare personen als bedoeld in artikel

31, tenminste 2 weken voor het houden der vergadering met omschrijving van tijd en plaats en de te

behandelen agendapunten. Alleen in spoedeisende gevallen is het bestuur gerechtigd een

ledenvergadering op korte termijn bijeen te roepen.

Artikel 29

Tot de algemene vergadering hebben toegang:

a. de gewone leden

b. een wettelijke vertegenwoordiger voor elk juniorlid

c. de ereleden.

Deze hebben het recht het woord te voeren en bezitten stemrecht. Zij hebben ook het recht staande

de vergadering een voorstel in te dienen, mits ondersteund door tenminste 5 stemgerechtigden en

zulks een voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten. Ten

aanzien van dit laatste besluit de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen. Schriftelijk

door hen ingediende voorstellen moeten in het algemeen tenminste vijf dagen voor de algemene

vergadering bij de secretaris zijn ingekomen.

Artikel 30

Op de agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (jaarvergadering) worden tenminste de

volgende punten ter behandeling geplaatst:

– notulen vorige vergadering

– jaarverslag secretaris

– rekening en verantwoording over het afgelopen jaar door de penningmeester

– verslag kascommissie

– vaststelling begroting voor het komende jaar

– verkiezing bestuursleden

– ingekomen voorstellen.

11

Het bestuur stelt, voorzover mogelijk voor elke vakante bestuursfunctie een kandidaat. Het bestuur

doet, indien enigszins mogelijk, van deze kandidaatstelling mededeling bij de schriftelijke oproep tot

de algemene ledenvergadering.

Artikel 31

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij

in de statuten anders is bepaald. Bij staking van stemming over zaken is het voorstel verworpen. De

stemming over personen geschiedt per vacature met gesloten briefjes. De stemming over zaken geschiedt

mondeling. De voorzitter benoemt het stembureau bestaande uit 3 leden. Het stembureau

beslist over de geldigheid van het biljet. Van onwaarde zijn de biljetten:

– welke niet zijn ingevuld

– welke een persoon niet duidelijk aanwijzen

– welke meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon of de personen,

respectievelijk zaken, die bedoeld zijn

– welke ondertekend zijn

– welke namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn

– welke onleesbaar zijn.

Indien bij een stemming over personen niemand volstrekte meerderheid heeft verkregen, moet een

herstemming plaatsvinden tussen de twee kandidaten, die bij de stemming het hoogste aantal

stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming de twee kandidaten hetzelfde aantal stemmen

op zich verenigen, beslist het lot.

Artikel 32: Clubblad

Bij besluit van de algemene vergadering is een verenigingsblad ingesteld, dat op geregelde tijdstippen

onder de gewone leden, juniorleden, ereleden en ondersteunende leden wordt verspreid. Ter

bestrijding van de kosten worden advertenties in het orgaan geplaatst.

Artikel 33: Afdelingen

Aan de vereniging kunnen afdelingen verbonden worden, waarvoor door de algemene vergadering

een bijzondere contributieheffing wordt vastgesteld. Indien de algemene vergadering besluit tot het

oprichten van bijzondere afdelingen voor sporten anders dan gymnastiek, dan zullen daarvoor

afzonderlijke reglementen worden vastgesteld.

Artikel 34: Algemene bepalingen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist

het bestuur.

Wijziging van dit reglement kan plaatsvinden in de algemene ledenvergadering na een verkregen

meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

In de oproep voor deze vergadering moet worden aangegeven dat een wijziging van dit reglement

wordt voorgesteld en waar het voorstel van de wijziging(en) voor de leden ter inzage zal worden

gelegd, hetgeen gedurende de laatste vijf dagen voor de dag van de vergadering dient te geschieden.

Artikel 35: Slotbepalingen

Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag volgende op die waarin de

algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van juni 2000.

 

Lekker sporten!