Sportfit update en nieuws!

Geachte leden, ouder(s) en/of verzorger(s),

 • De boekjes voor de sponsorloterij kunnen alleen nog deze week worden ingeleverd. Op vrijdag 22 november kan dit nog op de lessen!
 • Vooral in de tijd van de Sint en Kerst wordt er veel besteld. Wist u dat als u via onderstaande link besteld u ons kunt sponsoren. (zie voor meer info onze website www.sportfitdelfzijl.nl) Veel bedrijven zijn hierbij aangesloten, denk aan o.a. Bol, Coolblue, Wehkamp, etc. (Ook als u toners, papier, etc. online besteld). Bestel via deze link en wij ontvangen een gedeelte van de commissie! Dit kunnen we gebruiken om te investeren in (turn) materialen.

  Sportfit Delfzijl SponsorKliks

“Laat leden, ouders en bekenden Sportfit Delfzijl ook gratis sponsoren! Gratis sponsoren? Dat klinkt een beetje tegenstrijdig nietwaar? Toch is het mogelijk.  SponsorKliks is een concept waarmee de leden en betrokkenen de vereniging kunnen sponsoren middels hun reguliere internetaankopen. Dus je vraagt de leden niet om méér via internet te kopen, maar alleen om bij de volgende internetaankoop dit via de website van de vereniging te doen.”

 • De oproep voor nieuwe bestuursleden was erg succesvol. We hebben alle functies kunnen vervullen waar we erg blij mee zijn. We zullen de namen gauw bekend maken en op onze website plaatsen. Iedereen bedankt!
 • Op de lessen zullen er formulieren worden uitgedeeld. Dit formulier toestemmingsverklaring mag u invullen. Hierin kunt u aangeven of u bezwaren heeft voor het plaatsen van foto’s etc.!
 • De contributie zal met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd met 0.25 Euro. Door stijgende (huur)kosten en inflatie moeten we dit doorberekenen om de kosten dekkend te houden.

Met Vriendelijke groeten

Bestuur Sportfit Delfzijl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Sportfit update en nieuws!

Tijdelijke ledenstop Turnen B-Selectie Vrijdag(Starters) Vrijdag 15:30 17:00

In verband met de grote groep is er een tijdelijke ledenstop op de vrijdag (starters) groep van 15:30 – 17:00. 

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke ledenstop Turnen B-Selectie Vrijdag(Starters) Vrijdag 15:30 17:00

Brandbrief Sportfit – Bestuursleden gezocht!

Delfzijl, oktober 2018

Geachte leden, ouder(s) en/of verzorger(s),

Als bestuur van Sportfit hebben wij al geruime tijd te maken met een onderbezetting, de situatie is nu als volgt:
Per 31 oktober zal Arjan v.d. Kooy stoppen als bestuurslid en Henk Oudman en Loyd Saridjan hebben ook aangegeven hun functie neer te leggen.
Dit betekent dat we nu de volgende bezetting hebben:

Voorzitter:                                                                    Vacant
Vicevoorzitter:                                                            Vacant
Secretariaat:                                                                Irene Roskam
Penningmeester:                                                        Vacant
Ledenadministratie, Website:                              Vacant
Algemeen bestuurslid:                                             Marieke Stam
Algemeen bestuurslid:                                             Vacant
 

Het moge duidelijk zijn dat dit geen werkbare situatie is. Deze situatie hebben wij helaas al vaker meegemaakt en heeft ons zelfs al eens doen overwegen de vereniging op te heffen. Het bestuur heeft toen vele pogingen ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven waarbij we zelfs ieder lid van de vereniging persoonlijk hebben gebeld. Dit heeft toen ook wel enig resultaat opgeleverd waardoor we hebben besloten alsnog door te gaan, maar het bestuur is van mening dat deze inzet niet opnieuw van ons gevraagd kan worden. Het zullen dus de leden, ouder(s), verzorger(s) zelf moeten zijn die zich bereidt verklaren een taak op zich te nemen binnen het bestuur en dit is de reden van deze brief. Om als bestuur goed te kunnen functioneren waarbij het ook mogelijk is mensen in te werken en er daarnaast ook ruimte is voor een gezonde doorstroming, is een bestuur groep van 7 personen gewenst. Het bestuur heeft daarom unaniem het volgende besluit genomen. Indien er op korte termijn niet minimaal 4 nieuwe aanmeldingen zijn gaat het bestuur er toe over om de hoeveelheid werk aan te passen aan het aantal wel beschikbare bestuursleden. Ook bestaat er de mogelijkheid dat dit het einde kan betekenen van de vereniging. Deze brief moet dan ook gezien worden als laatste poging om Sportfit te laten bestaan. Uiteraard hopen wij van harte dat deze rigoureuze maatregel niet genomen hoeft te worden maar daarvoor is wel een ieders inzet noodzakelijk en de beschikbare tijd is kort.

We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,
Het bestuur


Taken beknopt weergegeven!

 

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken:

 • Leidt vergaderingen
 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe (gebeurt niet zo vaak)
 • Contact gemeente indien nodig

Penningmeester: 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën:

 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Verwerken van declaraties
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
 • Maakt financieel jaarverslag + begroting
 • Zorgt voor jaarlijkse kascontrole

Ledenadministratie

 • inschrijven van nieuwe leden via Digimembers (KNGU)
 • evt bevestiging (welkom) aan nieuwe leden sturen
 • periodiek de contributie regelen (kan ook via penningmeester)
 • periodiek de contributie incasseren (kan ook via penningmeester)
 • openstaande posten en storno’s opvolgen , eventueel Incassobureau inschakelen
 • leden uitschrijven
 • beheren adressen en mailadressen, domein sportfit
 • Website

Algemeen Bestuurslid:   biedt zich aan voor  iets waar hij / zij op dat moment tijd voor heeft en wat hij / zij leuk vindt  Heeft op zich geen vaste taak.

 

Aanvullingen  wat ook kan: 

Bepaalde taken kun je ook met zijn 2en verdelen
Secretariaat kun je ook splitsen:
Bv Iemand apart voor  notuleren van vergaderingen
Bv Iemand apart voor in en uitgaande post,

PR – media   functie , meer bekendheid geven van wat Sportfit te bieden heeft in de omgeving en buitendorpen
Sponsors werven

Iemand die gemeentecontacten heeft kan apart een functie zijn,

Contact Huis vd Sport :  bv opzetten nieuwe lessen, meedenken in een projectgroep  kan voorkomen 

     Evt bezoeken van een aangeboden informatieavond

We streven ernaar 6 a 7 keer per seizoen te vergaderen, verder wordt veel via de mail gedaan,

De vergaderingen verlopen in een prettige sfeer, problemen en andere zaken zijn te allen tijde bespreekbaar, ieder doet wat hij of zij leuk vindt of waar je interesse ligt, ideeen zijn altijd bespreekbaar of dit nu via de leiding binnen komt of door bestuur, of via ouders… maakt niet uit.

Als algemeen bestuurslid kun je zelf  beslissen waar je je voor in wilt zetten, maar net wat er ter tafel komt,

 

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Brandbrief Sportfit – Bestuursleden gezocht!

Algemene Ledenvergadering 31 Oktober 2018

Onderwerp:  Algemene ledenvergadering woensdag 31 oktober 2018

Geachte leden, ereleden, leiding, bestuursleden, kascommissieleden

Sportfit Delfzijl nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 31 oktober 2018 om 19:30 in BS Tuikwerd (Garven), te Delfzijl

 

Agenda,

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 18 oktober 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag Sportfit Delfzijl aug 2017-juli 2018
 5. Financieel jaarverslag aug 2017-juli 2018
 6. Begroting 2018-2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Aftredende bestuursleden en evt. bestuursverkiezing
 10. Indeling nieuwe bestuursleden
 11. Rondvraag en sluiting

 

Aftredend per direct: Arjan v Kooy en later dit jaar Henk Oudman en Lloyd Saridjan

Namens het bestuur van Sportfit Delfzijl

Irene Roskam

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering 31 Oktober 2018

Nieuws!

Beste leden,

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacy-regelgeving van kracht. De privacy regelgeving is belangrijke wetgeving om je persoonlijke gegevens te beschermen. De wetgeving geldt ook voor onze vereniging. Aan de vereniging heb je, o.a. ten tijde van je aanmelding, je persoonlijke gegevens toevertrouwd. De vereniging heeft als plicht hier voorzichtig mee om te gaan. Dat hebben we altijd gedaan, en blijven we natuurlijk ook doen.

Toch verandert er het e.e.a. met de nieuwe Europese Privacy-regelgeving. Hieronder samengevat wat dit voor jou als lid van “Sportfit Delfzijl betekent.

Privacy Policy
We hebben een Privacy Policy opgesteld. Zie Website. Hierin lees je welke persoonsgegevens de vereniging registreert, en om welke reden. Ook lees je hierin met welke derde partijen wij je persoonsgegevens uitwisselen. We verzoeken alle leden kennis te nemen van de Privacy Policy. Als hierover vragen zijn, laat het ons dan weten.
De Privacy Policy is openbaar en zal op onze website worden gepubliceerd.

Werken van persoonsgegevens
Bestuursleden , Leiding en commissieleden gebruiken persoonsgegeven voor het uitvoeren van je lidmaatschap. Denk aan het innen van contributie, het versturen van een nieuwsbrief, het bijhouden wie een turnpakje wil bestellen, etc. Alle bestuurs- en commissieleden die met persoonsgegevens werken gaan een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Belangrijk is dat je persoonsgegevens niet op straat belanden.

Inzage in je persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Mocht je dit willen zien, maak dan een afspraak met het bestuur. Bij het bestuur ligt de administratie van persoonsgegevens.

Verwijdering van persoonsgegevens
Bij het einde van je lidmaatschap, worden je persoonsgegevens verwijderd, met uitzondering die gegevens die vanuit de Belastingdienst nog 7 jaar moeten worden bewaard. We vragen wel bij opzegging toestemming om toch je persoonsgegevens te mogen houden. Dit voor het in de toekomst eventueel organiseren van een reünie.

Terughoudend met persoonsgegevens
De vereniging zal voorzichtig omgaan met je persoonsgegevens. Zo:
– Publiceren wij niet de namen van leden op de website;
– Vermijden wij het gebruik van namen van leden in berichten op Social Media (zoals Facebook);
– Stellen wij de ledenlijst niet beschikbaar aan niet-leden van de vereniging;
– Delen wij niet je e-mailadres en gebruiken voor het e-mailen het BCC-veld;
– Delen wij alleen persoonsgegevens met partijen die in de Privacy Policy vermeld staan. En met deze partijen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst alvorens persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Foto’s
Wij maken graag foto’s van onze prachtige club en plaatsen deze op onze website en Social Media (Facebook). Ook onder de nieuwe Europese Privacy-regeling is dit nog steeds toegestaan. Echter:
– Voor leden onder de 18 jaar moeten wij hiervoor expliciet toestemming hebben van de ouders/wettelijke verzorgers. Wij zullen de desbetreffende ouders/verzorgers hiervoor benaderen met een brief waarop kan worden aangegeven of wel/geen toestemming wordt gegeven.
– Voor leden 18 jaar en ouder hoeft geen expliciete toestemming te worden gegeven. Wel kan ieder lid bezwaar maken tegen een bepaalde foto van hem/haar op de website/Social Media. Hiervoor kan altijd met ondergetekende contact worden opgenomen. De foto zal dan worden verwijderd.
– Wij zullen op Social Media nooit namen van leden bij foto’s plaatsen of taggen.

Wij hopen dat niemand bezwaar maakt tegen (bepaalde) foto’s. De foto’s op de website en Social Media zijn belangrijk voor de vereniging om aan de buitenwereld te laten zien wat voor vereniging wij zijn, welke activiteiten wij organiseren en aan deelnemen etc.

Nieuwsbrief/Info.
Kan een e-mail of geprint document zijn met belangrijke mededelingen over verenigings-activiteiten, optredens en ontwikkelingen. Deze ontvangt ieder lid als onderdeel van het lidmaatschap van de vereniging. Deze is niet openbaar. Ieder lid blijft ook na 25 mei a.s af een toe een nieuws update ontvangen

Vragen
Mocht je vragen hebben over hoe de vereniging omgaat met je persoonsgegevens, mocht je ergens een probleem zien (bijvoorbeeld een data-lek), meld dit dan bij het bestuur.
Met vriendelijke groeten,

Bestuur Sportfit Delfzijl
Email : info@sportfitdelfzijl.nl


Op 11 mei (de dag na Hemelvaart) gaan de lessen van turnen niet door. Chantal en Simi hebben hiervoor briefjes uitgedeeld. Deze lessen zullen worden ingehaald.


Opgave onderlinge turnwedstrijd in Bedum.

Op zaterdag 19 mei is de onderlinge wedstrijd.
Wil je hier aan mee doen meld je dan zsm aan bij juf Chantal of juf Shimi.

Kosten voor deze wedstrijd zijn €7,-
Opgave graag inleveren in een gesloten envelop met naam en geboortedatum en de kosten voor de wedstrijd.

 


17 Maart!

Een mooi resultaat vandaag in Uithuizen.
4 van de 6 meiden zijn door naar de Finale in Hoogezand.
Bij de één ging het vandaag wat beter als bij de ander maar jullie kunnen trots zijn op afgelopen wedstrijd seizoen. Esther en Laura gaan alvast hard aan de slag met nieuwe elementen voor volgend seizoen. En Merel, Lianne, Melissa en Floor alvast heel veel succes in de finale !


17 Maart!
Vandaag is de tweede voorwedstrijd voor de NTS A meiden in Uithuizen.

In de tweede wedstrijd zijn onze senior D meiden aan de beurt.
Floor Kilburn, Melissa Lier, Esther Mulder en Laura van Leeuwen.

In de derde wedstrijd Senior C,
Lianne Dijkstra en Merel Rozema.

Karin Lier jureert deze dag voor ons.

Allemaal heel veel succes !!


Uitslagen NTS B in Musselkanaal.

Wat zijn er weer een angsten overwonnen, en hebben de meiden hard gewerkt aan hun doelen. 21 April moeten er nog een paar puntjes op de i worden gezet en hebben deze meiden een wedstrijd in Bellingwolde.
Esther heel erg bedankt voor het assisteren. En Karin en Melissa voor het jureren deze dag!

Pupil 2 D1: 
Mirthe 3e 
Lilian 15e 
Leandra 8e

Junior G: 
Zoë 7e

Jeugd 2 F:
Marissa 4e 
Marjanne 7e 
Evi 5e

Jeugd 1 D3:
Babet 11

Junior E: 
Anouk 9

Jeugd 1 D1: 
Ilona 11


 

Vroeg uit de veren want vandaag hebben de NTS B meiden een wedstrijd in Musselkanaal.

Moeder en dochter Lier jureren vandaag voor ons.

Wij wensen jullie allemaal veel plezier en succes!!

1e wedstrijd.
Pupil 2 D1: Mirthe, Lilian, Leandra
Junior G: Zoë 
Jeugd 2 F: Marissa, Marjanne en Evi.

2e wedstrijd.
Jeugd 1 D3: Babet 
Junior E: Anouk

3e wedstrijd.
Jeugd 1 D1: Ilona


3 februari: NTS C wedstrijd in Middelstum

JA!! Vandaag is het zover.
De NTS C wedstrijd in Middelstum.
Voor veel meisjes hun eerste KNGU wedstrijd,
maar ook voor juryleden Lianne en Melissa de eerste officiële wedstrijd waar ze gaan jureren!

Wij wensen de turnsters, juryleden en trainers veel succes en plezier toe!!

————————————————————————–

2e wedstrijd:
Instap D2: Merel S, Elise en Lizet.
Pupil 1 D2: Merel K, Noa, Esmee en Marijn.

3e wedstrijd:
Pupil 2 D2: Jasmijn en Vera.
Pupil 2 D4: Sacha.

 

 


10 maart : NTS B wedstrijd in
17 maart : NTS A wedstrijd in
7 april :      NTS C wedstrijd in
14 april:     Provinciaal kampioenschap NTS A
21 april:     NTS B wedstrijd in
19 mei : onderlinge turn wedstrijd Bedum
2 juni : Provinciaal kampioenschap NTS B en C

 


Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuws!

Kerstshow Ritmische Gymnastiek vrijdag 22 december!

Op vrijdag 22 december geven de gymnasten van de Ritmische Gymnastiek een kerstshow in gymzaal ‘t Rek te Delfzijl.

De zaal is open om 17.45 uur en de show begint om 18.15 uur en duurt tot uiterlijk 19.30 uur.

Iedereen die het leuk lijkt om te komen kijken is van harte welkom!

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kerstshow Ritmische Gymnastiek vrijdag 22 december!

Steun Sportfit en bestel via Sponsorkliks

Vooral in de tijd van de Sint en Kerst wordt er veel besteld. Wist u dat als u via deze link besteld ons kunt sponsoren. Alvast dank!

Bestel via deze link en wij ontvangen een gedeelte van de commissie!  Sportfit Delfzijl SponsorKliks

Laat leden, ouders en bekenden Sportfit Delfzijl ook gratis sponsoren! Gratis sponsoren? Dat klinkt een beetje tegenstrijdig nietwaar? Toch is het mogelijk met SponsorKliks. SponsorKliks is een concept waarmee de leden en betrokkenen de vereniging kunnen sponsoren middels hun reguliere internetaankopen. Dus je vraagt de leden niet om méér via internet te kopen, maar alleen om bij de volgende internetaankoop dit via de website van de vereniging te doen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Steun Sportfit en bestel via Sponsorkliks

Algemene ledenvergadering Woensdag 18 Oktober!

Algemene Ledenvergadering woensdag 18 oktober 2017, 19:30 BS tuikwerd (Garven), Delfzijl.

Agenda:

1. Opening.
2. Notulen Algemene ledenvergadering dd. 26 oktober 2016
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag Sportfit Delfzijl aug 2016 – juli 2017
5. Financieel jaarverslag aug 2016 – juli 2017
6. Begroting 2017 – 2018
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
9. Bestuursverkiezing
10. Indeling nieuwe bestuursleden
11. Rondvraag en sluiting

Tevens zullen Jannie Nap, Rien Super en Richard Stubbe aftreden. Ook zijn er nieuwe kandidaten!

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Algemene ledenvergadering Woensdag 18 Oktober!

Bestuursleden gezocht! Urgent!

Geachte leden, ouder(s) en/of verzorger(s),

Als bestuur van Sportfit hebben wij al geruime tijd te maken met een onderbezetting, de situatie is nu als volgt.
Volgende maand stopt Jannie Nap en ook Rien Super probeert al twee jaar te stoppen en vindt dat het nu genoeg is geweest. Daarnaast is Richard Stubbe om gezondheidsredenen genoodzaakt om zijn functie als penningmeester op zeer korte termijn neer te leggen.

Dit betekent dat we nu de volgende bezetting hebben:

 • Voorzitter               vacant
 • Vice-voorzitter       vacant
 • Secretariaat            vacant
 • Penningmeester     vacant
 • Ledenadministratie       Henk Oudman
 • Algemeen bestuurslid      Arjan van der Kooi

 

Het moge duidelijk zijn dat dit geen werkbare situatie is. Deze situatie hebben wij helaas al vaker meegemaakt en heeft ons zelfs al eens doen overwegen de vereniging op te heffen. Het bestuur heeft toen vele pogingen ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven waarbij we zelfs ieder lid van de vereniging persoonlijk hebben gebeld. Dit heeft toen ook wel enig resultaat opgeleverd waardoor we hebben besloten alsnog door te gaan, maar het bestuur is van mening dat deze inzet niet opnieuw van ons gevraagd kan worden.

Het zullen dus de leden, ouder(s), verzorger(s) zelf moeten zijn die zich bereidt verklaren een taak op zich te nemen binnen het bestuur en dit is de reden van deze brief.

Deze brief moet dan ook als laatste poging gezien worden om door te gaan met Sportfit zoals die nu bestaat.

Om als bestuur goed te kunnen functioneren waarbij het ook mogelijk is mensen in te werken en er daarnaast ook ruimte is voor een gezonde doorstroming, is een bestuur groep van 7 personen gewenst. Het goede nieuws is dat er zich net een vrijwilliger gemeld heeft waardoor we nog een tekort hebben van 4 personen.

 Het bestuur heeft daarom unaniem het volgende besluit genomen:

Tot 1 oktober a.s. is er gelegenheid voor leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Indien er op die datum niet minimaal 4 nieuwe aanmeldingen zijn gaat het bestuur er toe over om de hoeveelheid werk aan te passen aan het aantal wel beschikbare bestuursleden.

Dit houdt in dat er in dat geval lessen geschrapt gaan worden om de werkzaamheden te verminderen. In het meest ongunstige geval van geen enkele aanmelding zullen ongeveer twee derde van de minst rendabele lessen worden stopgezet.

Uiteraard hopen wij van harte dat deze rigoureuze maatregel niet genomen hoeft te worden maar daarvoor is wel een ieders inzet noodzakelijk en de beschikbare tijd is kort.

 We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,

Het bestuur

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bestuursleden gezocht! Urgent!

Lessen in week 23

De lessen in week 23 (na Pinksteren) gaan gewoon door! Sommige scholen hebben wel vakantie en andere een paar dagen en daardoor kan het gebeuren dat er onduidelijkheid hierover kan bestaan.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Lessen in week 23